Algemene Voorwaarden TheCleaningForces.nl

1. Begripsomschrijvingen

1.1. Schriftelijk: Waar binnen deze algemene voorwaarden van ‘schriftelijk’ wordt gesproken daaronder tussen partijen tevens e-mail wordt verstaan
1.2. De website: de website van opdrachtnemer.
1.3. De werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
1.4. Het schoonmaakplan: Voor alle werkzaamheden,  de extra en/of periodieke taken en/of diensten en frequentie waarmee de werkzaamheden zullen plaatsvinden, wordt verwezen naar het jaarlijks schoonmaakplan.

1.5. Het Object is de bedrijfsruimte of een deel ervan, van de opdrachtgever dan wel een ander van te voren afgesproken rechtspersoon.

2. Partijen:

2.1. De Opdrachtnemer: The Cleaning Forces, met als wettelijk vertegenwoordiger de heer M.D. Alvarez, handelend in naam van de dienstverlener(s) die bij Opdrachtgever gaat/gaan  werken, hierna te noemen: Opdrachtnemer
2.2. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer en / of de bezoeker van de website.

3. Algemeen

3.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
3.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer;
3.3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Aanbiedingen en offertes

4.1. Alle offertes zijn vrijblijvend.
4.2. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn gedurende 30 dagen geldig.
4.3. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
4.4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en op de website zijn exclusief B.T.W.
4.5. De vermelde prijzen op de website mogen eenmaal per jaar, per 1 januari of op een datum die in de Overeenkomst is vastgesteld, worden bijgesteld op basis van CBS index 8121 algemene reiniging gebouwen, reeks 2010=100.
4.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Opdrachtbevestiging

5.1. Opdrachtgever dient de opdracht schriftelijk of via de website te bevestigen.
5.2. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de Opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het schoonmaakplan accoord te zijn doordat hij schriftelijk heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.
5.3. Nadat door de Opdrachtnemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de Opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus het schoonmaakplan, mag de Opdrachtnemer er van uitgaan, dat de  opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en schoonmaakplan volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en het schoonmaakplan de opdrachtnemer schriftelijk van het tegendeel bericht.
5.4. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het schoonmaakplan te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze schriftelijk bevestigt.

6. Wijziging van algemene voorwaarden.

6.1. Wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen door Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever worden vermeld.
6.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen of als binnen 7 dagen na ontvangst van de melding, Opdrachtgever niet schriftelijk van het tegendeel bericht.

7. Inzet Personeel

7.1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden in een team van minimaal twee personen laten uitvoeren, de zogenoemde zzp’ers, waarbij zoveel mogelijk een vast team wordt ingezet.
7.2. Indien een van de twee teamleden onverwacht verhinderd is, zal een tijdelijke vervanging worden ingezet; indien niet anders mogelijk komt het andere teamlid alleen. Opdrachtgever zal hiervan op de hoogte worden gesteld.

8. Uitvoering van de werkzaamheden

8.1. De uitvoering van de werkzaamheden zal in overeenkomst zijn met het schoonmaakplan.
8.2. Bij afzeggingen gedaan uiterlijk 24 uren vóór de geplande werkafspraak, worden de geplande werkzaamheden niet in rekening gebracht.
8.3. Op verzoek van opdrachtgever kan de opdrachtnemer extra tijd inzetten om eventuele extra taken of diensten, buiten het schoonmaakplan, te verrichten, waarvoor aanvullende afspraken over tijd en kosten zullen worden gemaakt.
8.4. De werkzaamheden zullen  uitsluitend worden uitgevoerd van maandag tot en met zaterdag. In bijzondere situaties kan de opdrachtnemer ook op zondag en feestdagen ingezet worden tegen een extra tarief van 50% bovenop de afgesproken prijs.
8.5. Bij voorkeur krijgt de opdrachtnemer de sleutel van het object.
8.6. Bij afwijking van het gestelde in lid 8.5. van dit artikel en bij afwezigheid of nalatigheid van Opdrachtgever die leidt tot het niet uitvoeren van de werkzaamheden, komt de opdrachtgever voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het per dag afgesproken bedrag.

9. Contractnaleving en controle.

9.1 Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de Opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van het schoonmaakplan in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is of als de opdrachtgever constateert, dat het resultaat van de uitvoering van het schoonmaakplan duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en).

Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:

    1. Een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking.
    2. Een redelijke termijn waarbinnen de opdrachtnemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
    3. Indien door de opdrachtnemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
    4. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer van de ontbinding van de overeenkomst schriftelijk in kennis stellen.
    5. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gemeld is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

10. Hulpmiddelen

10.1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn niet bij de prijs inbegrepen.
10.2. Alle reinigingsmiddelen en hulpmiddelen zijn door de opdrachtgever geleverd.
10.3. De opdrachtgever stelt, voor de uitvoering van de werkzaamheden het benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking.

11. Facturenring, Betaling en Incasso kosten

11.1. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien in de offerte hierover niets nader is geregeld, vindt facturering plaats uiterlijk in de vierde week van de kalendermaand.
11.2. Betaling dient te geschieden via de website en/of binnen 7 dagen na factuurdatum.
11.3. Indien betaling nà deze termijn geschiedt, zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
11.4 Indien na sommatie de openstaande facturen niet zijn voldaan, wordt de inning overgedragen aan een incassobureau. De wettelijke incassokosten komen daarbij voor rekening van de Opdrachtgever (15% over de hoofdsom tot 2.500 euro, met een minimum van 40 euro).
11.5. Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
11.6. In redelijkheid gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
11.7. In geval van liquidatie, faillissement, toelating tot schuldsanering volgens de Wet  Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11.8. Opdrachtnemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
11.9. Opdrachtnemer is bevoegd om de werkzaamheden alleen tegen vooruitbetaling te laten verrichten.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, goederen, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid van Opdrachtnemer bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 2.500,- per gebeurtenis waarbij samenhangende gebeurtenissen zullen hebben te gelden als één gebeurtenis.. Boven € 2.500,- is Opdrachtnemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer een ander maximumbedrag overeengekomen (zie lid 12.2 van dit artikel).
12.2. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 2.500,- doch niet meer dan € 2.600,- per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die Opdrachtnemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
12.3. De schade, zoals bedoeld in lid 12.1 en 12.2 waarvoor Opdrachtnemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
12.4. Opdrachtnemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid 12.1 en 12.2 de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van € 1.000.000,- per verzekeringsjaar.
12.5. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
12.6. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 7 dagen na het schadevoorval te melden op straffe van verval van het recht om schadevergoeding te vorderen.

13. Geschillen

13.1. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.
13.2. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
13.3. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement.

14. Toepasselijk recht

14.1. Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing